2020/09/17
අතීතය සිහිනයක් පමනයි

අද මේ වැඩක් කර කර ඉන්නකොට මතක් වුනා මටත් බ්ලොග් එකක් තිබ්බා නේද කියලා. ඉතින හිතට ආපු අදහස් ටිකක් කියලා යන්නයි ආවෙ.  කාටද මතක දැන් Blog ගැන? ...