2008/07/29
නොමිලයේ වෙබ් ඉඩල් ලබාගන්නවනම් මෙන්න තවත් සයිට් එකක්.මෙම www.987mb.com අඩවියෙන්

* 50,987mb of free web space
* 50,987mb monthly bandwidth
* PHP5 & mySQL
* FTP Access යන පහසකම් ලබා ගන්න පුළුවන්.මුදල් ගෙව්වොත් තවත් ගොඩාක් විශේෂාංග මේ සයිට් එකින් ලබා ගන්න පුළුවන්

0 ප්‍රතිචාර :