2008/07/28

ඔන්න සෑහෙන කාලෙකට පස්සේ මම අයෙත් ලියන්නයි සූදානම. මට ඉන්ටර්නෙට් පහසකම නැති නිසා මට ගොඩක් කාලෙකින් ලියන්න බැරිවනේ. ඒත් දැන් මට නැවතත් ඉන්ටර්නෙට් පහසකම ලැබුනු නිසා නැවතත් ලියන්න පුළුවන්

0 ප්‍රතිචාර :